9 درصد ارزش افزوده به نرخ اضافه می گردد.

خانه محصولات برچسب خورده “9 درصد ارزش افزوده به نرخ اضافه می گردد.”